WagenbergKwistZeker 2020

DorpsKwis Wagenberg

Reglement (versie 2.0)

Reglement 2.0

 1. Algemeen
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan de DorpsKwis WagenbergKwistZeker, in het vervolg WKZ.
 2. Corona Maartregelen
  1. Van de teams wordt verwacht dat zij de geldende richtlijnen van de RIVM kennen en naleven. Dat kan betekenen dat teams op 30 oktober misschien verspreid over meerdere locaties moeten spelen. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen ligt bij de teams zelf.
  2. De teams wordt zeer dringend geadviseerd om maximaal 6 teamleden -die niet bij het huishouden behoren- in huis te ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachten vrij is. Deelnemers die niet bij één huishouden horen, moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
  3. De activiteiten op locatie dienen ook volgens de richtlijnen van de RIVM uitgevoerd te worden. Voor de binnen-activiteiten zal de organisatie de veiligheid waarborgen. Voor de buitenactiviteiten geldt iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De stelregel is: “Gebruik je gezond verstand, blijf op 1,5 meter afstand.”
 3. Teams
  1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit ongeveer 10 personen.
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
  3. Deze teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e mail en uitsluitend met de teamcaptain.
  5. De werkplek van een team tijdens de kwis avond mag zich op meerdere adressen in Wagenberg bevinden (zie artikel 2). Alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie(s) aan WKZ deel te nemen. De werkplek waar de teamcaptain aanwezig is dient bekend te zijn bij de organisatie van WagenbergKwistZeker.
 4. Goede doel
  1. Jullie spelen voor een zelf gekozen, liefst lokaal, goed doel of organisatiie. Een goed doel is een organisatie, vereniging of instelling zonder winstoogmerk.  De geldprijs kan voor geen andere doeleinde gebruikt worden.
 5. Inschrijven
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers van WKZ.
  2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
  3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 01-09-2020.
  4. De kosten voor deelname aan WKZ bedragen € 25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
  5. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van WKZ het inschrijfgeld heeft ontvangen op de bankrekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.
  6. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
  7. Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden en geef je toestemming dat WKZ de gegevens mag gebruiken voor de kwis. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van de DorpsKwis WagenbergKwistZeker.
 6. Deelnemen
  1. Op 16-10-2020 vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. Deze vindt plaats in Sportcafé Driedorp. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
  2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan de WKZ.
  3. Tijdens de informatie avond worden de officiële spelregels voor de WKZ uitgedeeld.
  4. De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de WKZ zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
  6. Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Wagenberg staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Wagenberg kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in een Excel bestand ingevoerd te worden. Dat bestand is te vinden op de USB stick die ieder team aan het begin van de kwisdag uitgereikt krijgt. Daarnaast vragen we teams de antwoorden ook  op het antwoordenformulier in te vullen (of het spreadsheet te printen). Dit als backup in het geval de USB stick onleesbaar is. Er zal in dat geval wel puntenaftrek optreden. Het Excel bestand op de USB stick is leidend. Wanneer vermeld in het vragenboek moeten sommige antwoorden ingevuld worden op meegeleverde antwoordvellen. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
 7. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
  2. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
  3. De bekendmaking van de uitslag van de WKZ zal plaatsvinden op 14-11-2020 om 19.30 uur BijBas.
  4. De uitslag van de WKZ is bindend en staat niet ter discussie.
 8. Algemeen
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de WKZ.
  2. Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Wagenberg te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
  5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.